Nabór na stanowisko opiekunka domowa osób niesamodzielnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach ogłasza nabór na stanowisko opiekunka domowa osób niesamodzielnych

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które spełniają wymogi dotyczące kwalifikacji lub kompetencji:

 1. osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, Asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;
 2. osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80- godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
 1. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętności w zakresie pomocy w przygotowywaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 2. umiejętności w zakresie zapewnienia opieki higienicznej i uzupełniającej pielęgniarskiej;
 3. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. dyspozycyjność, życzliwość;
 6. komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość.

 

III. Zakres podstawowych zadań:

Realizowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestnika projektu obejmujących:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. dostarczaniu produktów żywnościowych, przygotowaniu, spożywaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa, załatwianiu spraw urzędowych),
 2. opiekę higieniczną (m.in. pomoc w utrzymaniu higieny, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, układaniu osoby leżącej w łóżku),
 3. pielęgnację (uzupełnienie opieki pielęgniarskiej),
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem (m.in. pomoc w kontaktach z rodziną),
 5. przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy
  o ochronie danych osobowych;
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego dotyczących funkcjonowania usług opiekuńczych.

 

 1. Warunki pracy:
 1. rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu;
 2. miejsce wykonywania pracy: usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia na terenie Gminy Subkowy;
 3. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%;
 4. kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zatrudniony na podstawie umowy
  na czas określony, na czas trwania projektu do 30.11.2022 r.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych RODO;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 12. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 13. mile widziane referencje.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 11 marca 2021r. włącznie (decyduje data wpływu),

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19.

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko Opiekunka osób niesamodzielnych”.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach (gops.subkowy.pl);
 3. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach Pani Karina Janusz pod nr tel.: 58 536 85 30  lub za pośrednictwem adresu e-mail poczta@gops.subkowy.pl

 

Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Klauzula RODO