Nabór na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach
ogłasza nabór na stanowisko Asystent osoby niepełnosprawnej

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. usługi asystenckie mogą być świadczone przez:
 • asystentów osób niepełnosprawnych – warunkiem zatrudnienia jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);
 • asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej, przy czym:

–  warunkiem zatrudnienia będzie pozytywna opinia psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych, m.in. empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy, umiejętność nawiązywania kontaktów i zachowań asertywnych;

– po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, mogą zostać kandydaci: posiadający doświadczenie w realizacji usług asystenckich, bądź też bez adekwatnego doświadczenia, jednakże którzy odbyli minimum 60- godzinne szkolenie asystenckie;

 1. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętności w zakresie pomocy w przygotowywaniu posiłków, prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 2. umiejętności w zakresie zapewnienia opieki higienicznej i uzupełniającej pielęgniarskiej;
 3. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
 4. wysoka kultura osobista;
 5. dyspozycyjność, życzliwość;
 6. komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość.

 

Zakres podstawowych zadań:

 • Realizacja usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych obejmować będą wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki);
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego dotyczących funkcjonowania usług asystenckich.

Warunki pracy:

 1. rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze 1 etat;
 2. miejsce wykonywania pracy: usługi asystenckie realizowane w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia na terenie Gminy Subkowy;
 3. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%;
 4. kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zatrudniony na podstawie umowy
  na czas określony, na czas trwania projektu do 30.11.2022 r.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych RODO;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 12. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 13. mile widziane referencje.


Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 11 marca 2021r. włącznie (decyduje data wpływu),

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19.

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystent osób niepełnosprawnych”.

 

Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach (gops.subkowy.pl);
 3. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach Pani Karina Janusz pod nr tel.: 58 536 85 30  lub za pośrednictwem adresu e-mail poczta@gops.subkowy.pl

 

Kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie

Klauzula RODO