Nabór na stanowisko – Fizjoterapeuta


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO FIZJOTERAPEUTY

I. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
3. Specjalistyczna usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania podopiecznych może być świadczona przez osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) Spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych;
b) Posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;
c) Posiada za świadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania pracy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
4. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. nieposzlakowana opinia;
6. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

II. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
2. wysoka kultura osobista;
3. dyspozycyjność, życzliwość;
4. komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość.

III. Zakres podstawowych zadań:
Realizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania uczestnika projektu, obejmują usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania obejmuje obok usług opiekuńczych:
a) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia;
b) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu;
IV. Warunki pracy:
1. rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu;
2. miejsce wykonywania pracy: specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane w miejscu zamieszkania uczestnika projektu na terenie Gminy Subkowy;
3. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%;
4. kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zatrudniony na podstawie umowy
na czas określony, na czas trwania projektu do 30.11.2022 r.

V. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny;
2. CV z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).;
3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
8. własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych RODO;
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
11. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
12. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
13. mile widziane referencje.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin: do dnia 29 kwietnia 2021r. włącznie (decyduje data wpływu),
Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19.
Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko Fizjoterapeuta”.

VII. Informacje dodatkowe:
1. dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;
2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach (gops.subkowy.pl);
3. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach Pani Karina Janusz pod nr tel.: 58 536 85 30 lub za pośrednictwem adresu e-mail poczta@gops.subkowy.pl

pobierz dokumenty odnośnie naboru na Fizjoterapeute