Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach

ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie: Ukończony kurs Kierownika Klubu Seniora w wymiarze 20 h
 4. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, socjologia, praca socjalna, psychologia lub innym w zakresie nauk społecznych;
 2. umiejętności w zakresie animacji społecznej;
 3. znajomość metod pracy i aktywizacji osób starszych;
 4. podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie m.in.: ustawy o pomocy społecznej, przepisów o ochronie danych osobowych;
 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
 6. wysoka kultura osobista;
 7. dyspozycyjność;
 8. komunikatywność, sumienność, obowiązkowość oraz uczciwość;
 9. dodatkowe kursy i kwalifikacje, które mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości pracy na w/w stanowisku;
 10. doświadczenie w pozyskiwaniu środków i rozliczaniu projektów, w tym projektów unijnych;
 11. znajomość obsługi komputera.

III. Zakres podstawowych zadań:

 1. prowadzenie zajęć z seniorami, zgodnie z harmonogramem pracy Klubu Seniora, w wymiarze do 80 godzin miesięcznie;
 2. organizowanie pracy w Klubie Seniora;
 3. motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego;
 4. animowanie współpracy międzypokoleniowej;
 5. zaspokajanie potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczestnikom Klubu Seniora;
 6. współorganizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych/ integracyjnych oraz spotkaniach okolicznościowych dla uczestników Klubu Seniora;
 7. reprezentowanie członków Klubu Seniora na zewnątrz oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z  instytucjami współpracującymi;
 8. współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także z innymi instytucjami
  w realizacji zadań kierowanych do seniorów;
 9. tworzenie planów pracy Klubu Seniora i ich realizacja;
 10. poszukiwanie form współpracy z instytucjami kultury itp.;
 11. prowadzenie dokumentacji z organizowanych spotkań, warsztatów, prelekcji, wykładów, wycieczek, wyjazdów, itp.;
 12. przygotowywanie sprawozdań z działalności Klubu Seniora;
 13. wnioskowanie o środki pozabudżetowe lub/i unijne na realizację działalności Klubu Seniora;
 14. dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania Klubu Seniora, opisywanie faktur obrazujących poniesione koszty;
 15. prowadzenie wszelkiej korespondencji Klubu Seniora;
 16. przyjmowanie formularzy i deklaracji od uczestników Klubu Seniora oraz prowadzenie list obecności, a także dokumentacji osób prowadzących zajęcia w ramach działalności Klubu Seniora;
 17. promocja działań Klubu Senior;
 18. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i środki finansowe;
 19. rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić w trakcie działania Klubu Seniora;
 20. przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy
  o ochronie danych osobowych;
 21. wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego dotyczących funkcjonowania Klubu Seniora.

IV. Warunki pracy:

 1. rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze ½ etatu;
 2. miejsce wykonywania pracy: siedziba Klubu Seniora w Subkowach, w Brzuścach i w Wielkiej Słońcy;
 3. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy;
 4. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%;
 5. kandydat wyłoniony w drodze naboru będzie zatrudniony na podstawie umowy
  na czas określony, na czas trwania projektu do 30.11.2022 r.

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 8. własnoręcznie podpisana klauzula dotycząca danych osobowych RODO;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 12. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 13. mile widziane referencje;

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin: do dnia 28 maja 2021r. włącznie (decyduje data wpływu),

Miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19.

Zamknięta koperta z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora”.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane;
 2. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach (gops.subkowy.pl);
 3. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

 

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach Pani Karina Janusz pod nr tel.: 58 536 85 30  lub za pośrednictwem adresu e-mail poczta@gops.subkowy.pl

 

Dokumenty związane z naborem na Kierownika Klubu Seniora