Jesteś tutaj:

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024


„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
W WYSOKOŚCI 21726,00 ZŁ

 

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przystąpienia Gminy Subkowy do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 21726,00 zł na wsparcie dla członków rodziny sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Program w imieniu Gminy Subkowy będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. W listopadzie 2023 r. na ogłoszenie o naborze do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 zgłosiły się 2 rodziny. Usługa opieki wytchnieniowej realizowana będzie w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

 

Do góry