Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

Subkowy, dn. 02.07.2024

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SUBKOWACH UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 19A 83-120 SUBKOWY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIK SOCJALNY

Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

Kryteria wyboru kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określają art. 116 ust. 1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Zgodnie z ww. artykułem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia,  nauki o rodzinie;
 4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Ponadto pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

 1. przed 1 maja 2004r. była zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie wcześniejszych przepisów,
 2. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
 3. w okresie 3,5 roku od 01 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,
 4. przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęła studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, i uzyskała dyplom ukończenia tych studiów,
 5. była zatrudniona przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, która w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała tytuł licencjata,
 6. przed 1 maja 2004 r. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w okresie 5,5 roku od 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,
 • przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów prawnych koniecznych na zajmowanym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • praktyczna znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • znajomość zagadnień samorządu terytorialnego.
 1. Preferowane cechy osobowości kandydata
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z klientem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego:

 1. prowadzenie pracy socjalnej;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 10. praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 11. działanie w Zespole Interdyscyplinarnym i grupach diagnostyczno-pomocowych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny podpisany odręcznie;
 2. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisany odręcznie;
 3. Kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy, poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem;
 6. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 7. Podpisana odręcznie klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z wymaganiami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (do pobrania).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Praca w budynku GOPS i poza ośrodkiem. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.
 2. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientami i rozmowami telefonicznymi. Praca wiąże się z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.
 3. Stanowisko wymagające dyspozycyjności i mobilności.
 4. Umowa o pracę .
 5. Praca w pełnym wymiarze etatu.
 6. Zatrudnienie od dnia 01 sierpnia 2024 r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.”
 2. Termin złożenia dokumentów: do 30 lipca 2024 r. do godz. 14.00
 3. Decyduje data wpływu do urzędu.
 4. Dokumenty można złożyć w następujących formach:
 • osobiście w zaklejonej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach – parter urzędu, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy,
 • przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy,
 • za pomocą platformy e-PUAP.

Gdy zdecydują się Państwo na wysłanie oferty za pomocą platformy e-PUAP, proszę skorzystać z Pismo ogólne do podmiotu publicznego, dodając jako załączniki wymagane dokumenty. Wysyłane pismo/załącznik musi być opatrzone podpisem elektronicznym.

 

klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

oświadczenia kandydata do pracy