Jesteś tutaj:

Nowy okres zasiłkowy – świadczenie wychowawcze (rodzina 500+)

Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego. Do świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł będzie uprawnione każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, po spełnieniu wymagań określonych przez ustawę o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

W sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane:

 1. od dnia 1 lipca 2019 r. – drogą elektroniczną (https://empatia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna)
 2. od dnia 1 sierpnia 2019 r. – forma papierowa (osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, pokój nr 4)

Nowe zapisy obowiązujące od 1 lipca 2019 r.:

 1. Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
 2. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
 3. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka.
 4. Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyłać będzie wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.
 5. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze, organ właściwy, do którego został złożony wniosek o to świadczenie, przekazuje wniosek wraz z dokumentami do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
 6. W przypadku powzięcia informacji o zmianie miejsca zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, dotychczasowy organ właściwy przekazuje wydaną decyzję lub informację o przyznanym świadczeniu wychowawczym wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze w celu ich dalszej realizacji. Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie wychowawcze bez konieczności wydawania kolejnej decyzji lub informacji oraz jest właściwy do uchylenia, zmiany prawa do świadczenia wychowawczego, w tym ustalonego decyzją, oraz do ustalania i dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych, jeżeli uległa zmianie sytuacja rodzinna rodziny mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, członek rodziny nabył prawo do świadczenia wychowawczego w innym państwie, chyba że przepisy
  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej, osoba nienależnie pobrała świadczenie wychowawcze lub wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

Koordynacja

W przypadku gdy wnioskodawca lub członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

W przypadku przebywania wnioskodawcy lub członka rodziny w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy
w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy, parter, pokój nr  4 lub pod nr telefonu 58 5368530 wew. 44
w następujące dni tygodnia:

 1. poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7:15 – 15:15,
 2. wtorek w godz. 7:15 – 16:30,
 3. piątek w godz. 7:15 – 14:00.

 

Druki wniosków do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach na stanowisko: Asystent Rodziny. Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru na ww. stanowisko wpłynęła 1 oferta, która nie spełnia wymogów formalnych.

 

Kierownik GOPS
Karina Janusz

Informacja o przedłużeniu terminu naboru

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, że z powodu braku ofert na stanowisko Asystenta Rodziny nabór został przedłużony do dnia 20.07.2017 roku

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach, stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Informujemy, że w wyniku ogłoszonego naboru na ww. stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniają wymogi formalne.

– Sandra Staniszewska zamieszkała Tczew

– Katarzyna Kreja zamieszkała Gręblin

Kierownik GOPS
Karina Janusz

Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach ogłasza nabór na stanowisko pracownicze ASYSTENT RODZINY

treść ogłoszenia

Festyn „4 GODZINY DLA RODZINY” – edycja IV

W dniu 18 czerwca 2017 r. na boisku przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Narkowach odbyła się czwarta już impreza pod hasłem „4 GODZINY DLA RODZINY”.

Dzięki zaangażowaniu różnych podmiotów ponownie udało nam się udowodnić, iż wspólnymi siłami można wiele zdziałać, nawet w tak małej gminie, jak nasza.

Licznie zebrani mieszkańcy Gminy Subkowy mieli okazje podziwiać występy artystyczne dzieci z warsztatów teatralnych przy DOMU KULTURY w Subkowach oraz taniec w wykonaniu dzieci z warsztatów tanecznych z DOMU KULTURY w Subkowach i dzieci z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego z Małej Słońcy.

Dla fanów motoryzacji nie lada gratką były pokazy wozu strażackiego i policyjnego, a także prezentacja motocykli z Klubu Motocykli Ciężkich TORNADO z Tczewa.

W czasy średniowiecza wprowadziło nas Bractwo Rycerskie KERIN z miejscowości Subkowy.

Dzieci i młodzież oraz całe rodziny mogły wziąć udział w warsztatach artystycznych zorganizowanych przez Dom Kultury oraz skorzystać z licznych atrakcji, m. in. waty cukrowej, malowania twarzy, baniek mydlanych, dmuchanych zamków, laserowego paintballa.

Wręczono także atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu plastycznego: „Rodzina jest SUPER!”

 

Organizatorzy dopilnowali również, aby zebrani mogli posilić się kiełbaską z grilla, bigosem, bądź też przepysznymi domowymi wypiekami upieczonymi przez organizatorki, a także Panie z rady sołeckiej..

O bezpieczeństwo dbali funkcjonariusze policji z Posterunku Policji w Subkowach.

Impreza zakończyła się wspaniałym koncertem Zespołu CRISTO DANCE.

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację festynu. Każda z osób obsługujących imprezę włożyła mnóstwo swojego serca i pracy.

Dziękujemy:

Pani Dorocie Nawój i pracownikom Domu Kultury w Subkowach,

Pani Małgorzacie Gądek i Stowarzyszeniu „POMOC ZA JEDEN UŚMIECH”, wolontariuszom

Posterunkowi Policji w Subkowach, w szczególności Kierownikowi Damianowi Sowa i Kamilowi Wołoszyk.

Panu Marcinowi Mokwa i Ochotniczej Straży Pożarnej z Subków.

Panu Robertowi Nowakowskiemu i Bractwu Rycerskiemu KERIN z Subków,

Paniom z Rady Sołeckiej: Pani Elżbiecie Cieplińskiej, Pani Wandzie Krupa, Pani Krystynie Borris, Pani Jolancie Szarek.

Uczestnikom zajęć ŚDS w Narkowach, a w szczególności Pani Teresie Spera, Panu Józefowi Żurawskiemu oraz Pani Aleksandrze Kunkiel,

Pracownikom Urzędu Gminy w Subkowach:

Panu Mieczysławowi Kryża, Panu Tomaszowi Makowskiemu, Panu Arkadiuszowi Kożuch, Panu Adamowi Pelplińskiemu i Rochowi Mokwa

Panu Grzegorzowi Borris,

Panu Leszkowi Makowskiemu,

Panu Antoniemu Szarek,

Panu Hubertowi Skoczylas,

Panu Waldemarowi Gogola,

Pani Annie Falgowskiej,

Pani Aleksandrze Popielarczyk i Pani Pauli Sajda ze „Szkoły Tańca” STAKATO,

Dwóm Julkom- wolontariuszkom,

Klubowi Motocykli Ciężkich „TORNADO” z Tczewa,

 

Dziękujemy również wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy w Narkowach oraz członkom Zespołu Interdyscyplinarnego w Subkowach.

 

Szczególnie dziękujemy sponsorom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie Festynu z tyloma atrakcjami. Każdy z nich bezinteresownie zareagował na apel organizatorów. Dziękujemy:

Panu Krzysztofowi Zielińskiemu z ZESPOŁU CRISTO DANCE, a także Wiktorii Zielińskiej oraz Panu Igorowi Wasiewicz – Pawlaczykowi.

 

Firmie DAR – MOT Dariusz Jurczyński z Tczewa

Pani Małgorzata Kwaśniak – Firma Handlowo – Usługowa „Krzyś”,

Gospodarstwu Rolnemu Jan Czachorowski,

Gospodarstwu Rolnemu Stanisław Dziak,

Państwu Kamili i Robertowi Zielińskim Sklep „NIKO” w Subkowach,

Panu Bogdanowi Bacławskiemu – Firma „Rollmax” z Wielkiej Słońcy.

 

Dziękujemy za serce i ogromną pomoc. Bez wyżej wymienionych osób, firm, zorganizowanie festyny byłoby niemożliwe.

Organizatorami festynu byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Subkowach.

Galeria zdjęć:

Festyn 2014

W dniu 18 maja 2014 r. na boisku przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Narkowach odbyła się impreza pod hasłem „4 GODZINY DLA RODZINY”.

Celem festynu było pokazanie, iż można spędzać wolny czas razem z najbliższymi nie tylko w centrach handlowych, przed telewizorem lub komputerem.

Mieszkańcy gminy udowodnili także, iż można wspaniale bawić się bez używek, ponieważ na terenie boiska obowiązywał całkowity zakaz spożywania alkoholu.

Czytaj więcej „Festyn 2014”

Do góry