Świadczenie „Dobry Start”


Świadczenie „Dobry Start”

W dniu 1 czerwca 2018 r. Prezes Rady Ministrów podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Program „Dobry Start” to nieopodatkowane, jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Kto otrzyma wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na każde dziecko, rozpoczynające rok szkolny, do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez 24 roku życia. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

 Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” może być złożony przez jednego z rodziców, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka.

W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Co ważne, w odniesieniu do dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosku „Dobry Start” nie można złożyć za pośrednictwem banku. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie osobiście lub listownie.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł, czyli połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Wnioski będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną. Rozporządzenie nie przewiduje możliwości składania wniosku przez platformę PUE ZUS oraz ePUAP, tak jak było to w przypadku Świadczenia 500+. Wnioski drogą tradycyjną można składać od 1 sierpnia.  Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, wypłata wyprawki nastąpi do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Brak decyzji przyznającej.

W programie „Dobry Start” obowiązuje uproszczona procedura załatwienia sprawy. Zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej o przyznaniu świadczenia. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”. Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Wnioski w tradycyjnej formie będzie można składać od 1 sierpnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach ul. Wybickiego 19a pokój nr 4 w godzinach pracy:

– w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 715 – 1515

– we wtorek w godzinach 715 – 1630

– w piątek w godzinach 715 – 1400

Druki do pobrania:

Sposób załatwienia sprawy – Dobry start

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start