Nabór na stanowisko – Asystent Rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Wymiar zatrudnienia – umowa zlecenia

1.Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy) – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach
2. Określenie stanowiska: Asystent rodziny
3. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada wykształcenie:
a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 821) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;4. Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w pracy zawodowej na podobnym stanowisku;
b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
c) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,
e) umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną,
f) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu
g) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
– opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
– udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
– udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
– wspieranie aktywności społecznej rodzin;
– motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
– udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
– motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
– podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
– prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci;
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
– realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz.1329)
– dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
– monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
– sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
– współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
– współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

6. Wymagane dokumenty:
a) CV ,
b) list motywacyjny,
Dokumenty muszą zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
c) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy oraz świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
d) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie obowiązków asystenta rodziny,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona,

8. Postępowanie rekrutacyjne:
Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

9. Termin i sposób składania ofert:
Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA ASYSTENTA RODZINY”) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach na parterze budynku w pokoju nr 5 lub przesłać listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy
Termin składania dokumentów aplikacyjnych 23.04.2021 r.
Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Administrator
Administratorem Pana/Pani danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19A, 83-120 Subkowy, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@gops.subkowy.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

GOPS w Subkowach będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art.6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie GOPS w Subkowach, ul. ul. Józefa Wybickiego 19A, 83-120 Subkowy, Urząd Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19 A, 83-120 Subkowy.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) prawo do usunięcia danych osobowych,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania swoich danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Subkowy, dnia 12.04.2021 r.