Projekt UE

Jednym z działań projektu„Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach jest powstanie Klubu Seniora w Gminie Subkowy.

W okresie od lutego do lipca 2021 roku  pracownicy socjalni przeprowadzili  nabór członków Klubu Seniora. Do Klubu Seniora zapisało się 50 osób z terenu Gminy Subkowy. 

Głównym założeniem powstania Klubu Seniora w Gminie Subkowy jest wspieranie i aktywizacja osób starszych. Poprawa jakości życia osób w okresie późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej oraz społecznej.Wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku, integracja, wzbogacenie oferty czasu wolnego dla osób starszych, także zmniejszenie poczucia osamotnienia i izolacji społecznej seniorów. Działalność klubu  prowadzona jest w Domu Kultury w Subkowach oraz w świetlicach wiejskich w Brzuścach i Wielkiej Słońcy. 

Pierwszym działaniem zorganizowanym dla członków Klubu Seniora był wyjazd (18 sierpień 2021r.) do Kina Helios w Tczewie na film pt.„Wojna z dziadkiem”. Kolejna wyprawa (30 sierpień2021r.) seniorów to wyjazd integracyjny do Polnicy koło Człuchowa.

Podczas tych działań seniorzy nawiązali bądź odnowili relacje między sobą. Dowiedzieli się, co będzie się działo w ramach klubu tj. spotkania, zajęcia warsztatowe, zdrowotne oraz ruchowe. Otrzymali informację o możliwości skorzystania z porad udzielanych przez pracowników socjalnych oraz z wypożyczalni sprzętu wspomagającego.

Wyjazd do kina i spotkanie integracyjne pokazało jak ważne dla naszych seniorów jest zainteresowanie nimi i ich potrzebami. Poczuli się ważni i docenieni. Podczas spotkania integracyjnego nawzajem motywowali się do udziału w warsztatach lepienia w glinie co następnie wykonywali z wielką radością. Wspólny posiłek był okazją do  swobodnej rozmowy i dyskusji o zwykłych sprawach dnia codziennego, a nawet wspomnieniach.

W ramach działalności Klubu Seniora w miesiącu  wrześniu rozpoczęły się zajęcia gimnastyki rekreacyjnej dla członków klubu. 

Zajęcia odbywają się cyklicznie, a harmonogram i miejsca spotkań przedstawia się następująco:

Poniedziałek:

– 12:45 – świetlica wiejska w Wielkiej Słońcy,

– 15:00 – świetlica wiejska w Brzuścach,

Środa:

– 11:45 – Dom Kultury w Subkowach

 ( z wyłączeniem następujących dni: 13 i 20 października oraz 03 i 17 listopada)

– 17:30 – Dom Kultury w Subkowach.


Sierpień 2021Wrzesień 2021Październik 2021


 

„Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!”

Gmina Subkowy / GOPS w Subkowach w partnerstwie z fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych I Niesamodzielnych realizuje projekt:

Gmina Subkowy otwarta na osoby niesamodzielne!”

którego celem jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe w Gminie Subkowy, w tym:

 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny, w tym przede wszystkim:
  • seniorzy,
  • osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi,
  • dzieci i młodzież,
  • opiekunowie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą,
  • usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej.W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia:
 1. a) Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;
 2. b) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania;

      w tym:

 • usługi rehabilitacyjne
 • wsparcie psychologa
 1. c) Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania;
 2. d) Klub Seniora

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 63 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (44K+19M) w tym 25 osób niepełnosprawnych, które w rozum. KC zamieszkują gminę Subkowy w woj. pomorskim i są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze względu na potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mających służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb w/w osób wynikających z ich niesamodzielności poprzez realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania, usług asystenta, Klub Seniora, wypożyczalnię sprzętów wspomagających samodzielność w okresie od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2020 do 30.11.2022.

Wartość projektu – 1 338 006,00 zł

Wkład UE – 1 271 105,70 zł

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w projekcie!

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Formularz rekrutacyjny