Aktualności ŚDS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Narkowach powstał w 1996r. Placówka jest częścią Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach. Celem ogólnym funkcjonowania tego domu są usługi w zakresie wsparcia społecznego osób upośledzonych umysłowo i psychicznie, zamieszkujących obszar gminy Subkowy. Dom świadczy pomoc w systemie dziennym, przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 15:00 , zapewniając przez sześć godzin dziennie bezpośrednie zajęcia terapeutyczne.

Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w oparciu o projekt „ Przeciw Społecznemu Wykluczeniu”, aby zapobiec izolacji społecznej, zapewniając osobom niepełnosprawnym możliwość pozostawania w swoim naturalnym środowisku i jednoczesnym udziale w życiu społecznym.

Kwalifikacja kandydatów obywa się w następujący sposób:

-ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS

-opinia lekarza prowadzącego ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej

Na przełomie lat 1966 – 2016 z usług domu skorzystało 77 osób z czego 12 osób usamodzielniło się i podjęło pracę w zakładach pracy chronionej i innych. Obecnie w terapii zajęciowej uczestniczy 31 osób. Treningi odbywają się według opracowanych indywidualnych planów wspierająco- aktywizujących w ramach indywidualnych lub zespołowych form postępowania prowadząc:

1) trening funkcjonowania w życiu codziennym,

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,

3) trening spędzania czasu wolnego,

4) trening budżetowo – ekonomiczny

4) poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,

7) niezbędną opiekę,

8) terapię ruchową,

9) pracę socjalną

9) inne formy przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

Pomoc obejmuje zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.  Każdy klient objęty jest świadczeniami zdrowotnymi, zgodnie z potrzebą z pomocą pracownika ŚDS-u rejestrowani i dowożeni są do specjalistycznych poradni zdrowotnych (poradnia ogólna, zdrowia psychicznego, neurologiczna, kardiologiczna, diabetologiczna, okulistyczna oraz chirurgii naczyniowej ).

Dom organizuje różne imprezy okolicznościowe oraz uczestniczy w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione domy. Mają one na celu odbudowę i podtrzymywanie umiejętności uczestnika w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych oraz integracji osób z rodziną. Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z z różnymi podmiotami zewnętrznymi takimi jak : Kościół Parafialny ( Światowy Dzień Chorego, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej), Domem Kultury ( wystawy prac, kiermasze świąteczne ), stowarzyszenie „Szukam Drogi” ( zawody sportowe ), Caritas Pelplin ( igrzyska sportowe osób niepełnosprawnych ) itp.