Zespół Interdyscyplinarny

Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.  2020 r., poz. 218),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 r. nr 209 poz. 1245),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz.U. 2010 nr 201 poz. 1334),

Uchwala Nr XXIX/264/10 Rady Gminy Subkowy z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Zarządzenie nr 35/2011 Wójta Gminy Subkowy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego


Czym się zajmuje Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny to zespół profesjonalnych osób – przedstawicieli różnych lokalnych instytucji i organizacji wspólnie działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest: (zgodnie z art. 9b ust.1ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

 
Skład członków Zespołu Interdyscyplinarnego:

Marta Gałązka-Kopitkowska – przewodnicząca Zespołu – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach

Damian Sowa – z- ca przewodniczącej – kierownik posterunku policji w Subkowach

Karina Janusz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Subkowach

Sylwia Cichocka – protokolant – Pedagog Zespołu Szkół w Subkowach

Katarzyna Wierzbowska – Pedagog Zespołu Szkół w Subkowach

Magdalena Masa – Pedagog Szkoły Podstawowej w Małej Słońcy

Grażyna Skoczylas – przedstawiciel NZOZ „Hipokrates” w Subkowach

Adam Babiński – kurator zawodowy rodzinny

Tomasz Wujecki – kurator zawodowy dla dorosłych

Siedzibą Zespołu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, który zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną.

Kontakt: 58 5368-530,  email:  poczta [małpa] gops.subkowy.pl

w godzinach pracy Ośrodka:
w poniedziałki  w godz. 7:15-15:15
we w godz. 7:15 – 16:30
w środę i czwartek w godz. 7:15 – 15:15
a w w godz. 7:15 – 14:00

Zarówno instytucje, jak i osoby prywatne zauważające problem przemocy w rodzinie mogą zgłosić wniosek o podjęcie działań przez Zespół Interdyscyplinarny.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni.

Zgłoszenia o stosowaniu przemocy można dokonać osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, ale także u pedagogów szkolnych, w ośrodku zdrowia, na policji.

Zespół działa w oparciu o procedurę „Niebieskie karty”.

Co to takiego Niebieska karta?

 Należy pamiętać, że nie ma możliwości wycofania ani zmiany informacji zawartych w Karcie A nawet na wniosek osoby pokrzywdzonej.

Niebieska Karta wypełniana jest w także w przypadku podejrzenia występowania przemocy, nie musi być ten fakt potwierdzony.

Sporządzenie Niebieskiej Karty część A wszczyna procedurę. Można ją wypełnić razem z funkcjonariuszem policji podczas interwencji domowej lub można osobiście zgłosić się na posterunek celem sporządzenia Niebieskiej Karty. Przy wypełnieniu Niebieskiej Karty A osoba krzywdzona otrzymuje jednocześnie Niebieską Kartę B, która opisuje najważniejsze przestępstwa związane z przemocą domową oraz dane teleadresowe instytucji i organizacji pozarządowych, do których ofiara może się zwracać o pomoc.

Instytucjami, które także zakładają niebieską kartę są:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • placówki oświatowe – szkoły, przedszkola,
  • placówki służby zdrowia – przychodnie, szpitale,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Po założeniu Niebieskiej Karty A przez służby, karta jest przekazywana do Zespołu. Po zapoznaniu się z kartą Zespół lub grupa robocza zaprasza osobę doznającą przemocy na spotkanie, na którym wspólnie pracuje się nad planem pomocy dopasowanym do jej potrzeb. W planie pomocy może znaleźć się np. monitoring sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego lub pracownika socjalnego, pomoc materialna, pomoc psychologiczna, pomoc prawna, złożenie wniosków do sądu.

W kolejnym etapie zespół wzywa osobę, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc, na rozmowę dotyczącą konsekwencji stosowania przemocy oraz uzupełniania jest Niebieska Karta D. Sporządza się także wspólnie plan pomocy.

Po przeprowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczy Niebieska Karta grupy robocze wraz z członkami rodzin zajmą się realizacją ustalonego planu pomocy.