Jesteś tutaj:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

Subkowy, dn. 02.07.2024

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SUBKOWACH UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 19A 83-120 SUBKOWY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIK SOCJALNY

Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

Kryteria wyboru kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określają art. 116 ust. 1, art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.).

Czytaj więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego”

Zdrowie psychiczne

Na stronie internetowej Powiatu Tczewskiego  https://www.powiat.tczew.pl/zdrowie-psychiczne.html zamieszczony jest informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Tczewskim.

Informator zawiera bazę instytucji ochrony zdrowia, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacyjnej z terenu powiatu tczewskiego, udzielających świadczeń osobom z problemami zdrowia psychicznego, ich rodzinom i otoczeniu i ma na celu ułatwienie znalezienia instytucji, które mogą udzielić wsparcia i pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu.

Program Opieka 75+ edycja 2024

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE
55660,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
92766,67 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 75+”- edycja 2024.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej. Celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi lub są osobami samotnie gospodarującymi, a także tych które pozostają w rodzinie.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

Subkowy, dn. 11.04.2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUBKOWACH UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 19A 83-120 SUBKOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIK SOCJALNY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego”

Wynik naboru na stanowisko pracownika socjalnego

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach informuję, że na w/w stanowisko została wybrana:

Pan Krystian Świtała zam. w Rożentalu

Pan Krystian Świtała jako jedyny z osób kandydujących spełnia wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

Subkowy, dn. 26.03.2024

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUBKOWACH UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 19A 83-120 SUBKOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO

PRACOWNIK SOCJALNY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego”

UWAGA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach informuje, że w dniu

22  marca 2024 (tj. piątek) ośrodek będzie czynny do godziny 13:00

Przepraszamy za utrudnienia.

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024


„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
W WYSOKOŚCI 21726,00 ZŁ

 

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przystąpienia Gminy Subkowy do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ”Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 21726,00 zł na wsparcie dla członków rodziny sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Program w imieniu Gminy Subkowy będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do opiekunów, którzy zgłosili potrzebę wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Opieka wytchnieniowa ma za zadanie czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. W listopadzie 2023 r. na ogłoszenie o naborze do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 zgłosiły się 2 rodziny. Usługa opieki wytchnieniowej realizowana będzie w formie dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego–edycja-2024

 

Ogłoszenie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach ogłasza nabór

na opiekuna/opiekunki

 

Ogłoszenie dotyczy świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Subkowy w okresie od 01 marca 2024 do 31 grudnia 2024

 

pobierz szczegóły ogłoszenia o naborze

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO W WYSOKOŚCI 195228,00 ZŁ

Z przyjemnością informujemy, iż w wyniku przystąpienia Gminy Subkowy do rządowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” − edycja 2024,  realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 195228,00 zł na pomoc osobom z niepełnosprawnością, co stanowi 100% kosztów realizacji zadania.

Program w imieniu Gminy Subkowy będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 1. poprawy jakości życia osób z niepełnoprawnością, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcia osób z niepełnosprawnością oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością;
 5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej polegać będą w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Szczegółowe informacje na temat Programu można znaleźć pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Do góry