Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownika Socjalnego

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SUBKOWACH UL. JÓZEFA WYBICKIEGO 19A 83-120 SUBKOWY OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

 1. Określenie stanowiska pracy:

Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.

 1. Kryteria wyboru kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 901).

Zgodnie z ww. artykułem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,
 • przynajmniej roczny okres pracy w pomocy społecznej,
 • znajomość przepisów prawnych, w tym w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • praktyczna znajomość obsługi komputera,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • znajomość zagadnień samorządu terytorialnego.
 1. Preferowane cechy osobowości kandydata
 • komunikatywność,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z klientem.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracownika socjalnego: 

 1. prowadzenie pracy socjalnej;
 2. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
 3. udzielanie informacji, wskazówek, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
 4. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
 10. praca w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 11. działanie w Zespole Interdyscyplinarnym.Wymagane dokumenty:
 12. List motywacyjny podpisany odręcznie;
 13. Życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej podpisany odręcznie;
 14. Kserokopie świadectw pracy dokumentujące wymagany staż pracy, poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem lub/i zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 15. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania);
 16. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe poświadczone własnoręcznie za zgodność z oryginałem;
 17. Podpisane odręcznie oświadczenie kandydata:
  • o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  • o pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 18. Podpisana odręcznie klauzula obowiązku informacyjnego zgodna z wymaganiami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (do pobrania).\Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 19. Praca w budynku GOPS i poza ośrodkiem. Budynek nie jest dostosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim.
 20. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z klientami i rozmowami telefonicznymi. Praca wiąże się z przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz w terenie.
 21. Stanowisko wymagające dyspozycyjności i mobilności.
 22. Umowa na zastępstwo.
 23. Praca w pełnym wymiarze etatu.
 24. Zatrudnienie od dnia 05 września 2023 r.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach.”
 2. Termin złożenia dokumentów: 04 września 2023 r. do godz. 15.15
 3. Decyduje data wpływu do urzędu.
 4. Dokumenty można złożyć w następujących formach:
 • osobiście w zaklejonej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Subkowach – parter urzędu, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy,
 • przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy,
 • za pomocą platformy e-PUAP.

Gdy zdecydują się Państwo na wysłanie oferty za pomocą platformy e-PUAP, proszę skorzystać z Pismo ogólne do podmiotu publicznego, dodając jako załączniki wymagane dokumenty. Wysyłane pismo/załącznik musi być opatrzone podpisem elektronicznym.

Oświadczenie

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych
osobowych

Kwestionariusz Osobowy